REGULAMIN KONKURSU „Double Wear Challenge”


§ 1. Organizator

1. Organizatorem konkursu „Double Wear Challenge” (dalej: „Konkurs”) jest Estee Lauder Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 44, REGON: 010128910, NIP: 5260011173, KRS: 0000019698.

2. Organizator przeprowadza Konkurs w aplikacji społecznościowej Instagram (dalej: „Instagram”).

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook oraz Instagram.

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. Nr 201, poz. 1540) o grach hazardowych.

5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora jako administratora danych osobowych będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). tj. m.in. na potrzeby wyłonienia laureata konkursu oraz zidentyfikowania laureata konkursu, skontaktowania się z laureatem konkursu po rozstrzygnięciu, przesłania laureatowi konkursu nagrody oraz informacji handlowej Organizatora.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).

§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Konkurs zostanie ogłoszony na Instagramie czterech wybranych influencerek:

https://www.instagram.com/annamarkowska_official/?hl=en

https://www.instagram.com/olgakalicka/?hl=en

https://www.instagram.com/malgorzata.heretyk/?hl=en

https://www.instagram.com/zuzaajablonska/

Zadaniem konkursowym jest:

a) opublikowanie na własnym koncie Instagramie posta oznaczonego hasztagami opisanymi w niniejszym regulaminie

b) odpowiedzi na pytanie konkursowe dodane w postaci opisu pod postem ze zdjęciem czy video: „Czym jest dla Ciebie pewność siebie, od czego zależy i jak ją zdobyć?”:

c) dodanie odpowiednich hasztagów i oznaczeń – uzależnionych od influencerki:

- @annamarkowska_official #esteelauder #doublewear #DoTwarzyCiZpewnościąSiebie #sephora #annamarkowska_offcicaldoublewearchallenge

- @olgakalicka #esteelauder #doublewear #DoTwarzyCiZpewnościąSiebie #sephora #olgakalickadoublewearchallenge

- @malgorzata.heretyk #esteelauder #doublewear #DoTwarzyCiZpewnościąSiebie #sephora #malgorzata.heretykdoublewearchallenge

- @zuzaajablonska /#esteelauder #doublewear #DoTwarzyCiZpewnościąSiebie #sephora #zuzajablonskadoublewearchallenge

3. Uczestnik może zdecydować, którego z influencerów biorących udział w kampanii chce oznaczyć w swoim zgłoszeniu konkursowym.

4. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

5. W Konkursie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18 lat, będące konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu Cywilnego, posiadające swoje konto osobiste w aplikacji Instagram założone i prowadzone zgodnie z regulaminem aplikacji Instagram (zwanym dalej „Profil”). Dane zawarte na tym koncie muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.

6. Każda osoba może brać udział w Konkursie jedynie przy użyciu jednego konta osobistego w aplikacji Instagram.

7. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne oraz darmowe.

8. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu po zapoznaniu się i zaakceptowaniu Regulaminu.

9. Osoba dodająca zgłoszenie konkursowe oświadcza jednocześnie, że posiada pełnię praw autorskich do Opinii. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie naruszenia praw osób trzecich dokonane przez Uczestnika w czasie trwania Konkursu. Wszelkie roszczenia dotyczące naruszenia tych praw kierowane będą bezpośrednio do Uczestnika Konkursu, który będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

10. Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana niniejszym Regulaminem (dalej „Uczestnik”).

11. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz umieszczenie niezbędnych danych na własnych profilach w mediach społecznościowych Uczestnika Konkursu.

§ 3. Zasady i przebieg konkursu

1. Konkurs trwa od momentu publikacji przez influencerów biorących udział w kampanii postu na ich Instagramie w dniu 03/03/2021 do dnia 15/03/2021 do 23:59.

2. Uczestnik Konkursu bierze udział w Konkursie poprzez dodanie posta konkursowego ze zdjęciem zawierającym odpowiedź kreatywną na pytanie „Czym jest dla Ciebie pewność siebie, od czego zależy i jak ją zdobyć?”. Post ma być otagowany następującymi hashtagami:

- @annamarkowska_official #esteelauder #doublewear #DoTwarzyCiZpewnościąSiebie #sephora #annamarkowska_offcicaldoublewearchallenge

- @olgakalicka #esteelauder #doublewear #DoTwarzyCiZpewnościąSiebie #sephora #olgakalickadoublewearchallenge

- @malgorzata.heretyk #esteelauder #doublewear #DoTwarzyCiZpewnościąSiebie #sephora #malgorzata.heretykdoublewearchallenge

- @zuzaajablonska /#esteelauder #doublewear #DoTwarzyCiZpewnościąSiebie #sephora #zuzajablonskadoublewearchallenge

3. W Konkursie przewidziano 4 nagrody, po jednej osobie od każdej ogłaszającej Konkurs influencerki. Nagrodę zdobędą autorzy najbardziej kreatywnych odpowiedzi, wybrani przez Komisję Konkursową w skład, której wejdą Pracownicy Estee Lauder i Sephora. Komisja przy wyborze uwzględni wartość merytoryczną oraz kreatywność zgłoszeń, a także zgodność z Regulaminem oraz zasadami etycznymi Estee Lauder i Sephora Polska.

4. Uczestnik musi być autorem zgłoszenia, musi mieć do niego prawa autorskie, a samo zgłoszenie nie może zawierać treści wrażliwych, religijnych, rasowych, wulgaryzmów – za to Uczestnik jest wykluczany z konkursu.

5. Laureaci zostaną wyłonieni przez Komisję konkursową, przy wyborze uwzględniając wartość merytoryczną oraz kreatywność zgłoszeń.

6. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa Komisja. Komisja również wyłania laureatów spośród uczestników konkursu.

7. Wybór laureatów zostanie ogłoszony przez influencerów biorących udział w Konkursie.

§ 4. Nagrody

1. Organizator przewiduje 4 nagrody o szacunkowej wartości 4.000 zł każda:

 • Sesja zdjęciowa z makijażem wykonaną przez makijażystę marki Estee Lauder, Pawła Borkowskiego, efekty, której będą umieszczone na Social Mediach Estee Lauder i Sephora

 • Kosmetyki marki Estee Lauder:

  Advanced Night Repair Multi Recovery Complex II
  DayWear Eye Gel
  DayWear Advanced Multi-Protection Anti-Oxidant Cream SPF15 N/C Skin
  DayWear Sheer Tint
  NightWear Plus Anti-Oxidant Night Detox Creme
  Double Wear Stay-In-Place Flawless Wear Concealer SPF10 01 Light
  Double Wear Make Up Pump
  Double Wear Stay-in-Place SPF10 2C3 Fresco
  Bronze Goddess Highlightening Powder Gelee Heat Wave
  Sumptuous Extreme Mascara Black
  Pure Color Envy Sculpting EyeShadow 5-Color Palette Ivory Power
  Pure Color Envy Lip Volymizer
  Pure Color Envy Smoothing Sugar Scrub

2. Do nagrody Organizator przewiduje kwotę pieniężną w wysokości 11,11% łącznej wartości produktów. Kwota pieniężna nie zostanie wypłacona Uczestnikowi, lecz ulegnie potrąceniu przez Organizatora na poczet należnego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranych w konkursach, na co Uczestnik biorący udział w Konkursie akceptując niniejszy regulamin wyraża zgodę.

3. Ogłoszenie wyników będzie miało miejsce 1/04/2021 roku w aplikacji Instagram biorących udział w Konkursie influencerów. Każdy influencer ogłosi zwycięzcę poprzez dodanie komentarza pod postem ogłaszającym konkurs z otagowaniem konta zwycięzcy. O przyznaniu nagrody Uczestnicy zostaną poinformowani przez Organizatora za pośrednictwem aplikacji Instagram w wiadomości prywatnej, w której zostaną poproszeni o przesłanie wiadomości prywatnej z danymi niezbędnymi do ustalenia szczegółów dotyczącej sesji zdjęciowej będącej Nagrodą w Konkursie.

4. Sesja zdjęciowa będąca Nagrodą w Konkursie odbędzie się w Warszawie w wybranym dniu w terminie 02/04/2021 – 16/04/2021. Organizator Konkursu nie ponowi kosztów dojazdu oraz uczestnictwa w sesji zdjęciowej.

5. Zwycięzcy nagród poprzez przyjęcie nagrody wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie ich wizerunku – materiałów powstałych podczas sesji zdjęciowej w postaci zdjęć i/lub filmów na poniższych kanałach w okresie jednego roku.

a) social media marki Estee Lauder (Facebook) znajdujące się pod adresem
https://www.facebook.com/EsteeLauderPolska/

b) social media Sephora (Facebook I Instagram) znajdujące się pod adresem
https://www.facebook.com/sephorapolska/?brand_redir=1651784498372756

https://www.instagram.com/sephorapolska/?hl=en

Akceptacja i przyjęcie nagrody jest równoznaczna ze zgodą na przekazania praw do wykorzystania wizerunku.

6. Uczestnicy tracą prawo do otrzymania Nagrody w przypadku naruszenia któregokolwiek istotnego punktu z niniejszego Regulaminu, wpływającego na prawa i obowiązki stron, w szczególności § 2 ust 2, 3, 4, 5, 7, 8, a w wypadku ujawnienia faktu złamania postanowień Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnicy są zobowiązani do jej zwrotu na podstawie przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu, w terminie 7 dni licząc od dnia otrzymania informacji o naruszeniu istotnego postanowienia Regulaminu wraz z uzasadnieniem.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:

a) podania błędnych danych na profilu w aplikacji Instagram

b) niepodania danych adresowych

c) zmiany danych adresowych pierwotnie wysłanych przez Uczestnika, o których Organizator nie został poinformowany

d) braku zgody na wykorzystanie wizerunku

8. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.

9. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny, ani na żadną inną formę rekompensaty.

10. Uprawnienie do nagrody nie może być przeniesione na osobę trzecią.

11. Każdy z Uczestników może zrzec się prawa do nagrody.

12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.

§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników

1. Uczestnicy Konkursu będą zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu Konkursu.

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika z udziału w Konkursie.

3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etyki. Uczestnik, u którego zachowania, określone w niniejszym ustępie zostaną stwierdzone podlega wykluczeniu z Konkursu. Okoliczność ta pozostaje bez wpływu na uczestnictwo pozostałych Uczestników znajdujących się w jednej grupie z Uczestnikiem wykluczonym.

4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie aplikacja Instagram. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.

§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora

1. Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na swoim Profilu w aplikacji Instagram, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach aplikacji Instagram lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:

a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w aplikacji Instagram,

b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej niż jednego konta w aplikacji Instagram,

c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich lub naruszają ich prawa,

d) prowadzą działania mające na celu obejście Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,

e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.

3. Od decyzji Organizatora przysługuje Uczestnikowi odwołanie do Sądu.

4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:

a) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w aplikacji Instagram powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w aplikacji Instagram,

b) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich,

c) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z technicznymi aspektami użytkowania komputera lub telefonu komórkowego przez Uczestnika, w tym brak aktualizacji oprogramowania do najnowszych wersji dostępnej w chwili rozpoczęcia Konkursu,

d) problemy z dostarczeniem bądź wyświetleniem zgłoszeń konkursowych związane z funkcjonowaniem oprogramowania na komputerze lub telefonie komórkowym Uczestnika Konkursu, także tego, o którego istnieniu nie miał on świadomości w trakcie trwania Konkursu (np. zapora sieciowa, oprogramowanie malware, oprogramowanie antywirusowe, wirus komputerowy lub innego rodzaju złośliwe oprogramowanie),

e) nieumiejętnego posługiwania się przez Uczestnika komputerem bądź urządzeniem elektronicznym, z którego zgłoszenie zostało dodane.

5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w aplikacji Instagram.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres siedziby Organizatora: Estee Lauder Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) ul.Domaniewska 44. Termin do wniesienia reklamacji uważa się za zachowany, gdy w tym czasie Uczestnik nada pismo w placówce pocztowej operatora publicznego. Organizator nie jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji, w przypadku gdy reklamacja zostanie wysłana do Organizatora po terminie określonym w niniejszym postanowieniu.

2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji wraz z uzasadnieniem.

3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

4. Od decyzji Organizatora Uczestnikowi przysługuje odwołanie do Sądu.

5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

6. W przypadku wady nagrody konkursowej, Uczestnik po otrzymaniu nagrody ma prawo do zgłoszenia reklamacji, zgodnie z przepisami w kodeksie cywilnym traktującymi o rękojmi za wady przy sprzedaży.

§ 8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

1. Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Niniejszy Regulamin jest dostępny przez cały okres trwania Konkursu na stronie https://www.facebook.com/EsteeLauderPolska/ z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria strony internetowej oraz https://www.esteelauder.pl/ z zastrzeżeniem sytuacji w których nastąpi awaria strony internetowej.

3. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zmiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników, oraz nie będą pogarszać warunków uczestnictwa w Konkursie oraz będą stosowane jedynie do Uczestników, którzy przystąpili do konkursu po dniu ogłoszenia zmian.

4. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na profilu marki na Instagramie.

5. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania.

§ 9. Postanowienia Końcowe

1. Zarówno Uczestnicy Konkursu, jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.

2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Pozwanego.

3. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 03/03/2021.

Top