Data wejścia w życie: 01.01.2023 r.

Zasady i warunki sprzedaży

1. Postanowienia ogólne

1.1. Poniższe zasady i warunki sprzedaży („Warunki sprzedaży”) dotyczą ofert i zasad sprzedaży produktów za pośrednictwem strony internetowej Estēe Lauder w Europejskim Obszarze Gospodarczym („EOG”).

1.2. Sprzedawca, Estēe Lauder lub „my”, „nas” - Estēe Lauder (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 44 (02-672 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019698, NIP: 5260011173, REGON: 010128910, kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 5.979.501,13 zł;

1.1. Z naszego sklepu korzystać mogą Klienci, którzy (a) mają ukończone 18 lat, a w przypadku osób niepełnoletnich, którzy uzyskali odpowiednie upoważnienie od swojego przedstawiciela ustawowego, (b) nabywają produkty jako konsumenci, co oznacza osoby fizyczne dokonujące zakupów w celach niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoby, które dokonują zakupów jako przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta, tj. osoby fizyczne zawierające umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla danej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz (c) posiadają ważną kartę kredytową lub debetową.

1.2. Niniejsze Warunki sprzedaży zostały sporządzone w języku kraju, w którym znajduje się adres dostawy Klienta i podlegają prawu tego kraju („Kraj”). Listę krajów można sprawdzić w sekcji 13. Przepisy danego Kraju są w niniejszych Warunkach sprzedaży określane jako „Przepisy lokalne”.

1.3. Przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem naszej strony internetowej lub Działu Obsługi Klienta, Klient potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zaakceptował Warunki sprzedaży zaznaczając odpowiednie pole przy składaniu zamówienia, jak również, że zapoznał się z naszymi Warunkami korzystania ze strony internetowej oraz Polityką prywatności.

1.4. Potwierdzenie zapoznania się i akceptacja Warunków sprzedaży jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy. Klienci mogą pobrać lub wydrukować Warunki sprzedaży, które są dostępne w każdej chwili na naszej stronie internetowej w zakładce „Warunki sprzedaży”. Postanowienia Warunków sprzedaży mogą być zmieniane i aktualizowane na zasadach określonych poniżej w sekcji 14. Warunkami sprzedaży mającymi zastosowanie do danego zamówienia Klienta są warunki opublikowane na naszej stronie w momencie składania zamówienia przez Klienta.

1.5. Kliknij tutaj , aby wydrukować Warunki sprzedaży. Kliknij tutaj, aby pobrać i zapisać Warunki sprzedaży.

2. Produkty

2.1. Informacje o produktach są dostępne na naszej stronie internetowej i są udostępniane zgodnie z lokalnymi przepisami. Informacje zamieszczone na stronie sklepu, w szczególności opis produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, ale zaproszenie do zawarcia umowy. Złożenie zamówienia nie stanowi zatem jeszcze zawarcia umowy sprzedaży.

2.2. Dokładamy wszelkich najlepszych starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i zdjęcia produktów dostępne na naszej stronie były poprawne w momencie wprowadzania ich do systemu. Jednakże, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, nie możemy zagwarantować, że wspomniane szczegóły, opisy i zdjęcia produktów są w pełni dokładne, kompletne, aktualne lub pozbawione błędów. Jeżeli to możliwe, staramy się umożliwić naszym Klientom wybór bezpłatnych próbek lub dodatków do zamówienia. Nie możemy jednak zagwarantować, iż dana próbka lub dodatek do zamówienia nadal będą dostępne. W tym przypadku, zastrzegamy, że dana próbka, dodatek nie zostanie wysłany lub zamienimy go na inny.

2.3. Produkty opisane na naszej stronie internetowej oraz wszelkie próbki, które możemy dostarczyć Klientowi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego.

3. Ceny

3.1. Ceny podane na naszej stronie dotyczą wyłącznie produktów nabywanych za jej pośrednictwem.

3.2. Wszystkie ceny podane dla produktów dostępnych za pośrednictwem naszej strony zawierają podatek VAT według aktualnych stawek i są wyrażone w walucie lokalnej. Informacja o koszcie dostawy jest podawana przed sfinalizowaniem zamówienia i jest doliczana do kwoty zamówienia oraz wskazana oddzielnie w formularzu zamówienia. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na naszej stronie w sekcji Dostawa.

3.3. Koszty dostawy mogą być uzależnione od sposobu dostarczenia produktu lub wartości zamówienia i podawane są w procesie składania zamówienia. Koszty dostawy są dodawane do ceny produktów i wyszególnione w koszyku. Całkowity koszt zamówienia (tj. zarówno cena produktów, jak i koszty dostawy, preferowana forma płatności) widoczne będą w koszyku.

3.4. Regularnie sprawdzamy, czy wszystkie ceny wyświetlane na stronie są poprawne, jednak nie możemy zagwarantować braku błędów. W przypadku wykrycia oczywistego błędu w cenie produktu, zaoferujemy Klientowi możliwość zakupu produktu po prawidłowej cenie lub anulowanie zamówienia.

3.5. Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian w cenach produktów. Nie wpływa to jednak na ceny produktów zamówionych już przez Klienta.

4. Składanie zamówienia

4.1. Klient może swobodnie poruszać się po naszej stronie internetowej bez konieczności składania zamówienia. Jeśli zdecyduje się na złożenie zamówienia, zostanie przeprowadzony przez proces składania zamówienia za pomocą serii prostych instrukcji na stronie lub w Dziale Obsługi Klienta.

4.2. Za pośrednictwem naszej strony internetowej nie prowadzimy sprzedaży hurtowej. Uprawnieni jesteśmy do określenia maksymalnej wartości zamówienia lub liczby sztuk określonego produktu lub kategorii produktów objętych jednym zamówieniem Klienta, za którego w tej sytuacji poczytuje się osobę korzystającą z jednego adresu e-mail. Szczegółowe informacje o ograniczeniach będą każdorazowo udostępniane na naszej stronie internetowej.

4.3. Klient powinien kliknąć "KUP TERAZ", aby umieścić wybrany produkt w żądanej ilości w swoim koszyku zakupowym. Klient może kontynuować zakupy innych produktów i dodać je do swojego koszyka zakupowego lub przejść do kasy, klikając przycisk "Kontynuuj Podliczanie". W każdym momencie Klient może wyświetlić produkty znajdujące się w koszyku zakupowym, klikając przycisk "Przejdź do kasy" widoczny na każdej stronie. Klient może usunąć produkty ze swojego koszyka zakupowego, klikając przycisk "Usuń" obok wybranego produktu znajdującego się w koszyku. Jeśli ma to zastosowanie w danym kraju, Klient może zapisać produkt jako ulubiony, klikając przycisk "Dodaj do listy życzeń". Produkt zostanie wówczas przeniesiony do sekcji Ulubione w zakładce "Moje konto". Klient może uzyskać dostęp do ulubionych produktów z dowolnego komputera lub urządzenia, w każdym momencie, po zalogowaniu się do swojego konta Klienta.

4.4. Klient powinien postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przejść przez proces składania zamówienia na stronie. Przed jego finalizacją Klient może poprawić wprowadzone przez siebie dane, zmienić zawartość koszyka, dodać lub usunąć jeden lub więcej produktów z koszyka albo anulować całe zamówienie. Przed złożeniem zamówienia na stronie Klient będzie miał możliwość przejrzenia i edycji wszystkich szczegółów zamówienia, w tym informacji dotyczących wybranej formy płatności, jak i warunków dostawy.

4.5. Klient informowany jest o łącznej cenie za wybrane produkty oraz o kosztach dostawy, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach jakie zobowiązany jest ponieść w związku z zakupem produktów. Wybierając dogodną dla siebie formę dostawy, Klient powinien wpisać prawidłowe i pełne dane adresowe, na które ma nastąpić́ dostawa produktu. Zalecamy podanie także numeru telefonu do kontaktu w sprawie odbioru, aby ułatwić jak najsprawniejsze doręczenie Państwu zamówienia.

4.6. Klient, jeżeli ma zostać wystawiona faktura VAT, powinien wpisać dane niezbędne do jej wystawienia. Klient akceptując Warunki sprzedaży udziela zgody na przesłanie faktur elektronicznych w formacie pliku PDF na wskazany adres e-mail.

4.7. Klient, aby dokonać zamówienia powinien potwierdzić i oświadczyć, że zapoznał się z Warunkami sprzedaży i w pełni je akceptuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola. Klient składa zamówienie na produkty za pośrednictwem strony, klikając przycisk "Złóż zamówienie i zapłać" na końcu procesu zamówienia.

4.8. Po złożeniu zamówienia zostanie wyświetlone podsumowanie zamówienia, a Klient otrzyma po krótkim czasie wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Potwierdzenie otrzymania przez nas zamówienia jest automatycznie wysłanym potwierdzeniem, że zamówienie do nas wpłynęło.

4.9. Jeżeli będziemy mogli zrealizować zamówienie Klienta, prześlemy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Jest to nasze oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, o której mowa powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta umowa sprzedaży. Potwierdzimy przyjęcie zamówienia przesyłając je na wskazany przez Klienta adres poczty elektronicznej (e-mail). Zgodnie z przepisami prawa lokalnego wiadomość e-mail potwierdzająca przyjęcie zamówienia zawiera streszczenie Warunków sprzedaży, informacje o istotnych cechach zakupionych produktów, szczegółowe wskazanie ceny i sposobu płatności, informacje o kosztach dostawy, informacje o warunkach i sposobach odstąpienia od umowy, adres, na który można kierować reklamacje, informacje o usługach wsparcia oraz o istniejących gwarancjach handlowych.

4.10. Jeśli potwierdzenie nie dotrze w ciągu 24-godzin od jego złożenia, Klient może skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48221046089 lub adresem e-mailowym obslugaklienta@cs.esteelauder.pl w celu uzyskania informacji.

4.11. W przypadku, gdy zamówione produkty są niedostępne, poinformujemy Państwa o tym w wiadomości e-mail, a jeśli zostały pobrane jakiekolwiek płatności, zostaną one niezwłocznie zwrócone. Informacja o braku zamówionych produktów jest równoznaczna z niemożnością zawarcia umowy sprzedaży odnośnie do tych produktów.

4.12. Jeśli podczas składania zamówienia pojawią się jakiekolwiek pytania lub wątpliwości lub jeśli Klient chce uzyskać informacje na temat wcześniej złożonego zamówienia, może skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48221046089 lub adresem e-mailobslugaklienta@cs.esteelauder.pl. W celu uzyskania jak najszybszej pomocy, Klienci proszeni są o przygotowanie numeru zamówienia.

5. Kody promocyjne

5.1. Możemy organizować różne akcje promocyjne. O szczegółach i zasadach danej promocji będziemy informować Państwa na naszej stronie internetowej.

5.2. Jeśli organizujemy promocję z kodem promocji, to aby zrealizować kod promocyjny należy wprowadzić kod w polu "kod oferty" podczas składania zamówienia na stronie internetowej. W kodach promocyjnych uwzględniana jest wielkość liter i należy je wpisywać dokładnie w ich prawidłowej postaci.

5.3. Gdy kod promocyjny zostanie zaakceptowany, oferta zostanie wyświetlona w "Podglądzie zamówienia".

5.4. Przy jednym zamówieniu można wykorzystać jeden kod promocyjny. Promocje nie łączą się, o ile warunki danej promocji nie stanowią inaczej.

5.5. W przypadku, gdy Klient zamawia produkty objęte promocją, rezygnacja Klienta z zamówienia lub jego części (tj. odstąpienie Klienta od umowy w całości lub w części) będzie skutkowała rezygnacją z udziału w promocji, chyba, że Klient pomimo rezygnacji z określonych produktów, nadal jest uprawniony do skorzystania z warunków danej promocji.

5.6. Promocje mogą obowiązywać przez czas określony, do wyczerpania puli produktów objętych ofertą promocyjną lub do odwołania.

6. Sposoby płatności

6.1. Klienci mogą dokonać zapłaty za zamówione produkty kartą kredytową lub inną kartą płatniczą. Akceptowane są następujące karty płatnicze:

  • Visa
  • MasterCard
  • American Express

6.2. Nie akceptujemy kart płatniczych z adresami rozliczeniowymi spoza EOG.

6.3. W przypadku wyboru płatności kartą, płatność za zamówienie zostanie pobrana z rachunku Klienta nie wcześniej niż w momencie wysyłki produktu. Zastrzegamy, że autoryzacja karty i zablokowanie na rachunku Klienta kwoty stanowiącej równowartość zamówienia może nastąpić przy składaniu zamówienia.

6.4. Dla bezpieczeństwa Klientów, w przypadku zapłaty kartą kredytową lub debetową, imię i nazwisko oraz adres Klienta podany dla celów rozliczeń powinien być zgodny z imieniem i nazwiskiem oraz danymi podanymi na karcie, którą dokonano płatności. Zastrzegamy sobie prawo do anulowania każdego zamówienia, które nie spełnia tych wymogów.

6.5. Wszyscy posiadacze kart płatniczych podlegają weryfikacji i autoryzacji przez wystawcę karty. W przypadku, gdy wystawca karty Klienta odmawia autoryzacji lub z jakiegokolwiek powodu nie autoryzuje Państwa płatności, możemy wstrzymać realizację zamówienia lub odmówić dostawy zamówionych produktów. W takich przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub jej brak.

6.6. Składając zamówienie na stronie, Klient wyraźnie upoważnia nas do przeprowadzenia autoryzacji karty płatniczej oraz, wyłącznie w celach zgodnych z prawem i w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy, do przekazywania osobom trzecim lub uzyskiwania od nich informacji (w tym wszelkich zaktualizowanych informacji), takich jak numer karty płatniczej, w celu uwierzytelnienia tożsamości Klienta, walidacji karty płatniczej, uzyskania autoryzacji karty płatniczej oraz autoryzacji poszczególnych transakcji.

7. Zapytania o zamówienie

7.1. Zasadniczo produkty są wysyłane w ciągu 2 do 5 dni roboczych (tj. od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy). Celem uzyskania informacji na temat swojego zamówienia, Klienci mogą skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48221046089 lub adresem e-mailowym: obslugaklienta@cs.esteelauder.pl.

7.2. Klienci mogą sprawdzić swoje zamówienia w panelu Status Zamówienia logując się na konto Klienta przy użyciu adresu e-mail i hasła. Jest to najprostszy i najszybszy sposób uzyskania najbardziej aktualnych informacji dotyczących zamówienia. Zostanie wyświetlona strona ze szczegółowymi informacjami na temat bieżących i poprzednich zamówień. Po wysłaniu zamówienia zostanie wyświetlony odpowiedni numer przesyłki, jeśli jest dostępny. Klienci mogą śledzić status dostawy zamówienia u naszego kuriera, klikając opcję "Wysłane" w panelu Status Zamówienia. W przypadku niektórych przewoźników mogą oni nie udostępniać informacji umożliwiających śledzenie przesyłki do 24-godzin roboczych od momentu wysłania zamówienia.

7.3. Czasami, z różnych powodów, zamówienia lub ich części mogą zostać anulowane przez nasz system. Mogą to być następujące powody:

  • Niedostępność towaru, mimo że dokładamy wszelkich starań, aby niedostępne towary były wyraźnie oznaczone na stronie
  • Niemożność przetworzenia danych płatności
  • Brak możliwości dostarczenia przesyłki na podany adres
  • Złożenie podwójnego zamówienia
  • Anulowanie zamówienia na prośbę Klienta

7.4. Jeśli zamówienie zostanie anulowane, Klient otrzyma wiadomość e-mail z wyjaśnieniem przyczyn jego anulowania. Klienci nie zostaną obciążeni kosztami anulowanych zamówień. Jeśli Klient jest zainteresowany złożeniem nowego zamówienia lub ma jakiekolwiek pytania dotyczące anulowanego zamówienia może skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48221046089 lub adresem e-mail obslugaklienta@cs.esteelauder.pl.

8. Dostawa

8.1. Zamówienia są realizowane i dostarczane wyłącznie w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zamówienia złożone w sobotę i niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy zostaną zrealizowane w następnym dniu roboczym.

8.2. Nie jesteśmy w stanie realizować zamówień na adres skrytki pocztowej. W przypadku podania jako adresu dostawy skrytki pocztowej lub adresu poza terytorium Polski, zamówienie zostanie anulowane, chyba że Klient poda inny adres dostawy. Klient zostanie poinformowany o konieczności podania innego adresu dostawy oraz o ewentualnym anulowaniu zamówienia z powyższych przyczyn. W przypadku podania przez Klienta niewłaściwych lub nieprawdziwych danych, w szczególności osobowych lub adresowych, może nie być możliwa skuteczna realizacja zamówienia.

8.3. Koszty dostawy ponosi Klient i są one podawane oddzielnie w formularzu zamówienia oraz w potwierdzeniu dostawy. W przypadku zakupów przekraczających określoną kwotę podaną na stronie, dostawa jest darmowa.

8.4. Zgodnie z lokalnymi przepisami produkty zostaną dostarczone w ciągu 30 (trzydziestu) dni od dnia następującego po dniu złożenia zamówienia przez Klienta, chyba że w tym samym terminie poinformujemy Klienta, w tym pocztą elektroniczną (e-mail), że zamówione produkty są niedostępne lub czasowo niedostępne.

8.5. Przesyłka z zamówionymi produktami zawiera dokument podsumowania zamówionych produktów. Faktura VAT jest wysyłana na adres e-mail Klienta, podany podczas składania zamówienia. W przypadku, gdy produkty wyszczególnione na podsumowaniu zamówienia nie są zgodne z dostarczonymi produktami, prosimy o kontakt z nami.

9. Prawo odstąpienia od umowy

9.1. Dokładamy wszelkich starań, aby oferować naszym Klientom najlepsze produkty kosmetyczne. Jeśli Klient uważa, że produkty, które od nas otrzymał, nie spełniają jego oczekiwań, zgodnie z lokalnymi przepisami ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni od daty otrzymania zamówienia.

9.2. Okres odstąpienia od umowy wynosi czternaście (14) dni od daty otrzymania towaru przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem. W przypadku umów obejmujących kilka towarów, które są dostarczane osobno, termin odstąpienia wynosi czternaście (14) dni od daty otrzymania przez Klienta lub wskazaną przez Klienta osobę trzecią niebędącą przewoźnikiem, ostatniej części danego zamówienia.

9.3. Prawo odstąpienia od umowy nie ma jednak zastosowania do produktów, które zostały spersonalizowane, chyba że chodzi o niezgodność towaru z umową lub niekompletną bądź nieprawidłową dostawę. Jeśli dostarczony produkt spersonalizowany jest uszkodzony lub wadliwy, klienci powinni niezwłocznie skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48221046089 lub adresem e-mail obslugaklienta@cs.esteelauder.pl.

9.4. Klient może poinformować nas o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy w dowolnej formie, np. skontaktować się z nami pod numerem telefonu +48221046089 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres obslugaklienta@cs.esteelauder.pl z podaniem szczegółów zamówienia, w tym numeru zamówienia oraz opisu produktów, które są zwracane. Klient może, ale nie musi, skorzystać z przykładowego formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się w Załączniku I lub formularza stanowiącego załącznik do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta. Prosimy o własnoręczne podpisanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłanego w formie papierowej.

9.5. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy przed upływem terminu odstąpienia od umowy wysłać nam oświadczenie informujące nas o chęci skorzystania z tego prawa. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

9.6. Dział Obsługi Klienta wystawi wówczas Państwu numer autoryzacji oraz prześle potwierdzenie e-mailem. Prosimy o zanotowanie numeru autoryzacji, aby w przyszłości móc podać go jako numer referencyjny danej sprawy.

9.7. Z zastrzeżeniem zdania drugiego poniżej, zwrócimy wszystkie dokonane przez Klienta płatności związane z umową (w tym koszty dostawy, jeśli zostały przez Państwa poniesione). W przypadku wyboru przez Klienta sposobu dostawy produktu innego niż oferowany najtańszy zwykły sposób dostawy, nie jesteśmy zobowiązani do zwrotu poniesionych dodatkowych kosztów dostarczenia produktów.

9.8. Klient powinien zwrócić towary niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie towarów na wskazany adres przed jego upływem. W przypadku odstąpienia od umowy, Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.

9.9. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, zwrotowi podlega kompletny produkt, w tym wszystkie jego elementy, a w przypadku kompletów lub zestawów - całość kompletu lub zestawu, w tym zestawy promocyjne, kosmetyczki lub zestawy miniatur lub inne przedmioty wydawane do zakupów na warunkach specjalnych akcji promocyjnych, przekazane Klientowi jako nierozłączny element transakcji sprzedaży. Obowiązek zwrotu nie dotyczy produktów, próbek, które nie zostały przez Klienta zamówione.

9.10. Produkty stanowiące element promocji nie podlegają zwrotowi jedynie w przypadku, w którym pomimo odstąpienia od umowy nadal spełnione i zachowane zostały przez Klienta warunki umożliwiające skorzystania z promocji. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym Dziełem Obsługi Klienta.

9.11. Po skorzystaniu przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy zobowiązujemy się dokonać zwrotu płatności niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przez nas odesłanych towarów lub do czasu dostarczenia dowodu, że towary zostały odesłane, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

9.12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób, który jest wykraczający poza konieczny do stwierdzenia cech, charakteru i funkcjonowania produktu.

9.13. Jeżeli nie otrzymamy innych zaleceń, zwroty będą dokonywane na pierwotnie użytą przez Klienta kartę płatniczą. Po dokonaniu zwrotu pieniędzy wyślemy do Klienta wiadomość e-mail z potwierdzeniem zwrotu środków.

9.14. Zaleca się, aby przesyłka została wysłana przesyłką rejestrowaną (wymagającą podpisu przy odbiorze).

9.15. Powyższe postanowienia mają zastosowanie wyłącznie do zakupów w sklepie internetowym Estēe Lauder. Towary zakupione stacjonarnie podlegają zasadom zwrotu obowiązującym w danym sklepie. Produkty zakupione w sklepie stacjonarnym nie mogą być zwracane lub wymieniane w ramach sklepu online Estēe Lauder. Produkty zakupione w sklepie internetowym nie mogą być zwracane lub wymieniane w sklepie stacjonarnym Estēe Lauder.

9.16. Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdziecie Państwo w Załączniku II.

10. Wady towaru

10.1. W razie braku zgodności produktu (towaru) z umową, konsumentowi przysługują uprawniania określone w ustawie z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

10.2. Żadne postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży nie wyłączają, ani nie ograniczają uprawnień Klientów nabywających towary jako konsumenci lub przedsiębiorcy z uprawnieniami konsumenta.

11. Prawo właściwe i jurysdykcja

11.1. Niniejsze Warunki sprzedaży podlegają przepisom prawa lokalnego i powinny być interpretowane zgodnie z nimi.

11.2. Wszelkie spory wynikające z interpretacji, ważności i/lub wykonania niniejszych Warunków sprzedaży podlegają jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby Klienta, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

12. Kontakt

12.1. W celu uzyskania informacji i wsparcia w zakresie produktów i metod zakupu za pośrednictwem naszej strony, Klient może skontaktować się z nami e-mailem pod adresem obslugaklienta@cs.esteelauder.pl oraz pod numerem telefonu +48221046089.

13. Skargi i reklamacje

13.1. Klient może złożyć reklamację w dowolnej formie (np. wysłać wiadomość e-mail na adres: obslugaklienta@cs.esteelauder.pl). Reklamacja powinna zawierać dane osoby składającej reklamację (imię i nazwisko oraz dane kontaktowe), jak również powód reklamacji (np. prosimy opisać zauważone wady produktu) oraz oczekiwany przez Państwa sposób rozpatrzenia reklamacji. Proszę załączyć również kopię faktury lub inny dowód nabycia produktów, których dotyczy reklamacja. Pomocne będzie również wskazanie przez Państwa numeru zamówienia.

13.2. Możemy skontaktować się z Państwem celem uzupełnienia Państwa reklamacji o dane wymagane do jej rozpatrzenia.

13.3. Reklamowany produkt odbierze od Państwa na nasz koszt nasz przewoźnik.

13.4. O wynikach reklamacji i sposobie jej rozpatrzenia zostaną Państwo poinformowani niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji, na wskazany adres kontaktowy. W przypadku braku informacji zwrotnej z naszej strony w wyżej określonym terminie uznaje się, że Państwa żądanie reklamacyjne zostało uznane za uzasadnione.

13.5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, wadliwe produkty zostaną na nasz koszt niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, wymienione na nowe albo zwrócimy Państwu kwotę, jaką uiściliście Państwo za dany produkt. W razie wątpliwości prosimy skontaktować się z nami.

13.6. Odpowiadamy za brak zgodności produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch (2) lat od jego dostarczenia, chyba że termin przydatności tego produktu do użycia, określony przez producenta jest dłuższy.

13.7. W pozostałych kwestiach zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta.

13.8. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, spory można zgłaszać za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

13.9. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumentów z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach). Klient może również zgłosić spory związane ze sprzedażą produktu następującemu podmiotowi zajmującemu się alternatywnym rozstrzyganiem sporów:

Poniżej znajduje się informacja o lokalnym podmiocie pełniącym rolę sprzedawcy, a także informacje o obowiązujących przepisach prawa lokalnego i podmiotach zajmujących się alternatywnymi metodami rozstrzygania sporów:

 

Kraj dostawyPrzedmiot sprzedającyObowiązujące przepisyPodmiot zajmujący się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów
PolskaEstee Lauder (Poland) Sp. z o.o.
Domaniewska 44, 4. piętro,
Warszawa,
Polska 02-672
Przepisy prawa polskiegoMazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3 
Warszawa, 00-015 
Polska
Adres e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl
Strona www: http://wiih.org.pl/
Telefon: 22 826 18 30
Polska  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Adres e-mail: uokik@uokik.gov.pl
Strona www: https://uokik.gov.pl/
Telefon: 22 55 60 800


 

14. Postanowienia końcowe

14.1. Warunki sprzedaży dostępne są w każdym czasie na naszej stronie internetowej w sposób umożliwiający ich pobranie lub wydrukowanie. Respektujemy wszystkie prawa naszych Klientów, dlatego też postanowienia niniejszych Warunków sprzedaży nie mają na celu ograniczyć lub w jakikolwiek sposób wyłączyć praw Klientów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

14.2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Warunków sprzedaży z ważnych przyczyn obejmujących:

a. zmiany wynikające z przepisów prawa lub ich interpretacji stosowanej przez sądy lub organy władzy publicznej, mające wpływ na treść Warunków sprzedaży i skutkujące koniecznością dostosowania do takiej zmiany przepisów lub ich interpretacji;
b. wydanie orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu przez sąd lub uprawniony organ władzy publicznej, mające wpływ na treść Warunków sprzedaży i skutkujące koniecznością zmiany w celu dostosowania do takiego orzeczenia, decyzji, zalecenia lub innego podobnego aktu;
c. usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych postanowień, w tym przez nas zauważonych na skutek wnoszonych reklamacji;
d. zmiana sposobu rejestracji Klienta;
e. dodanie nowych korzyści i funkcjonalności dla Klientów, np. nowych usług lub nowego rodzaju asortymentu, bez wpływu na zakres uprawnień nabytych przez Klientów przed dokonaniem zmiany;
f. usprawnienie obsługi;
g. przyczyny o charakterze organizacyjnym, np. zmiany dotyczące nazwy lub naszych danych teleadresowych lub zmiany dotyczące prowadzonej przez nas działalności, jej profilu;
h. zmiana wynikająca ze względów technicznych, technologicznych, np. w zakresie poprawy bezpieczeństwa.

14.3. W przypadku wprowadzenia zmian, udostępnimy nowy tekst Warunków sprzedaży lub informację o tym na stronie internetowej sklepu.

14.4. Zmiany Warunków sprzedaży pozostają bez wpływu na prawa nabyte przez Klienta przed dniem wejścia w życie zmian, co oznacza, że zamówienia Klienta będą realizowane na zasadach, które obowiązywały w chwili, gdy Klient złożył dane zamówienie.
ZAŁĄCZNIK I WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Jeśli chcesz odstąpić od umowy, wypełnij ten formularz i odeślij go do nas.

Adresat: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. - Estēe Lauder>br> ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa

 

Nr tel.: +48221046089
Adres e-mail: obslugaklienta@cs.esteelauder.pl.

Niniejszym informuję/ informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (podaj nazwę i ilość zwracanego produktu/ów):

Data odbioru:

Imię i nazwisko Klienta:

Adres Klienta:

Podpis Klienta (wymagany tylko w przypadku wersji papierowej):

Data:
ZAŁĄCZNIK II
INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(wzór informacji w oparciu o załącznik nr 1 do ustawy o prawach konsumenta)

Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

- w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy, lub

- w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas - Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. - Estēe Lauder, ul. Domaniewska 44, 02-672 Warszawa, nr tel.: +48221046089 adres e-mail: obslugaklienta@cs.esteelauder.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zwracane przez Państwa towary odbierze od Państwa kurier. Estēe Lauder ponosi koszty zwrotu.

Informujemy, iż możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

Top