REGULAMIN STRONY Estee Lauder Poland („REGULAMIN”)

Data wejścia w życie: 01.01.2023 r.

REGULAMIN

Witamy na stronie EsteeLauder Poland („Strona”).

Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 44, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019698, NIP: 5260011173, REGON: 010128910, kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 5.979.501,13 zł (dalej zwana „Estee Lauder”, lub “my”, „nasze”) udostępnia na swojej stronie internetowej („Strona”) treści i usługi zgodnie z poniższymi warunkami, Polityką prywatności oraz Zasadami i warunkami sprzedaży oraz innymi warunkami i zasadami, które można znaleźć na naszej Stronie, a które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta; wszystkie one stanowią część niniejszych warunków (zwanych łącznie „Warunkami”).

Aby dokonać zakupu na naszej Stronie, użytkownik musi mieć ukończone 18 lat lub być pełnoletni w jurysdykcji swojego miejsca zamieszkania. Jeśli użytkownik nie ukończył 18 lat lub nie jest pełnoletni w swojej jurysdykcji, nie może dokonywać zakupów na naszej Stronie, chyba że posiada stosowną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego. Uzyskując dostęp do naszej Strony lub korzystając z niej, użytkownik potwierdza, że przeczytał i zrozumiał niniejsze Warunki oraz bez ograniczeń i zastrzeżeń zobowiązuje się do ich przestrzegania. JEŚLI UŻYTKOWNIK NIE ZGADZA SIĘ Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI, JEST PROSZONY O OPUSZCZENIE TEJ STRONY.

1. Polityka prywatności

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności regulującą korzystanie i dostęp do naszej Strony, aby zrozumieć nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności.

2. Produkty i usługi do użytku osobistego

Produkty opisane na naszej Stronie oraz wszelkie próbki, które udostępniamy klientom są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego.

 

3. Zasady i procedury związane z zakupami

Aby zapoznać się z zasadami i procedurami dotyczącymi zamówień składanych za pośrednictwem naszej Strony (takich jak obsługa zamówień, wysyłka i transport, zwroty i wymiany) kliknij tutaj.

4. Poprawność informacji

Dokładamy wszelkich starań, aby opisy produktów na naszej Stronie były jak najbardziej dokładne i poprawne, jednak w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nie gwarantujemy, że opisy produktów, kolory, informacje lub inne treści dostępne na Stronie są dokładne, kompletne, wiarygodne, aktualne lub wolne od błędów.

Nasza strona może zawierać błędy lub nieścisłości, może również być niekompletna lub nieaktualna. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do korygowania wszelkich błędów, nieścisłości lub braków (również po złożeniu zamówienia) oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia, co nie wpływa na prawa nabyte przed dokonaniem zmian.

5. Własność intelektualna

Wszelkie informacje i treści dostępne na Stronie oraz jej wygląd, w tym między innymi znaki towarowe, logo, znaki usługowe, funkcje, tekst, grafika, zdjęcia, ikony przycisków, obrazy, klipy dźwiękowe, kompilacje danych i oprogramowanie, a także ich kompilacja i organizacja (łącznie zwane "Treściami") stanowią własność Estee Lauder lub własność naszych spółek macierzystych, podmiotów zależnych, powiązanych, partnerów lub licencjodawców i są chronione prawem lokalnym, a także prawem Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, w tym przepisami regulującymi kwestie praw autorskich i znaków towarowych. Nasze znaki towarowe i szata graficzna nie mogą być wykorzystywane w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

Z wyjątkiem ograniczonych licencji określonych w punkcie 6 poniżej lub zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, ani Treści, ani żadna część Strony nie mogą być używane, reprodukowane, powielane, kopiowane, sprzedawane, odsprzedawane, udostępniane, modyfikowane lub w inny sposób wykorzystywane, w całości lub w części, w jakimkolwiek celu bez naszej wyraźnej, uprzedniej pisemnej zgody.

6. Licencje ograniczone; ograniczenia użytkowania

Udzielamy użytkownikowi ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na dostęp i korzystanie z naszej Strony wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik rozumie i zgadza się, że w związku z korzystaniem ze strony nie będzie podejmował ani usiłował podejmować jakichkolwiek z poniższych działań, ani też nakłaniał osób trzecich do podejmowania takich działań w związku z korzystaniem ze strony:

 • kadrowanie lub stosowanie technik kadrowania w celu załączenia strony lub jej części;
 • używanie jakichkolwiek meta tagów, "ukrytego tekstu", robotów, pająków, robotów indeksujących lub innych narzędzi, zarówno ręcznych, jak i zautomatyzowanych, w celu gromadzenia, kopiowania indeksowania, wydobywania, ponownego publikowania, redystrybucji, przesyłania, sprzedawania, licencjonowania lub pobierania Strony, Treści (z wyjątkiem buforowania lub w zakresie niezbędnym do wyświetlania strony) lub danych osobowych innych osób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody lub upoważnienia;
 • używanie Strony lub Treści w sposób inny niż do użytku osobistego;
 • modyfikowanie, poddawanie inżynierii wstecznej lub tworzenie utworów pochodnych bazujących na Stronie lub Treściach;
 • podawanie się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot lub podawanie fałszywych danych lub oświadczeń na temat powiązań z inną osobą lub podmiotem;
 • prześladowania lub jakiegokolwiek nękania, w tym wspierania nękania innych osób, zmuszania innych osób do zrobienia czegoś lub krzywdzenie osób trzecich, w tym nieletnich;
 • naruszanie w sposób celowy lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych przepisów prawa;
 • transmitowanie, wgrywanie, publikowanie, przesyłanie pocztą elektroniczną, udostępnianie, rozpowszechnianie, reprodukowanie lub udostępnianie w inny sposób wirusów komputerowych, złośliwego oprogramowania, programów, kodów, plików lub innych materiałów mających na celu przerwanie, zakłócenie, zmianę, zniszczenie lub ograniczenie działania jakiejkolwiek części Strony; i/lub
 • zamieszczanie lub udostępnianie jakichkolwiek niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, nagabywanie lub rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, w tym łańcuszków, masowych wysyłek lub spamu w jakiejkolwiek formie.

 

Udzielamy również ograniczonej, odwołalnej, nieprzenoszalnej i niewyłącznej licencji na utworzenie hiperłącza do strony głównej Strony, wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego. Witryna zawierająca link do naszej strony: (i) może łączyć się z naszą Stroną, ale nie może powielać jej i/lub treści; (ii) nie może implikować udzielenia przez nas autoryzacji dla danej strony bądź oferowanych za jej pośrednictwem usług i produktów; (iii) nie może zawierać nieprawdziwych informacji o relacjach z nami; (iv) nie może zawierać treści, które mogłyby być uznane za nieprzyzwoite, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nielegalne lub niewłaściwe dla określonych grup wiekowych; (v) nie może przedstawiać nas ani naszych produktów lub usług w sposób nieprawdziwy, mylący, uwłaczający lub w inny obraźliwy lub budzący sprzeciw sposób ani łączyć nas z niepożądanymi produktami, usługami lub opiniami; oraz (vi) nie może zawierać linku do innej części Strony niż jej strona główna (homepage). Możemy domagać się usunięcia linków do naszej strony i z chwilą otrzymania takiego żądania należy niezwłocznie je usunąć oraz zaprzestać ich umieszczania do czasu uzyskania od nas osobnej, wyraźnej zgody na piśmie na ponowne zamieszczenie linków.

Każde nieuprawnione użycie naszej strony i/lub jej treści automatycznie powoduje wygaśnięcie ograniczonych licencji określonych w Punkcie 6, bez uszczerbku dla innych środków prawnych przewidzianych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Warunków.

7. Obowiązki i odpowiedzialność użytkownika

Mając dostęp do naszej Strony lub korzystając z jakichkolwiek Treści, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków oraz zamieszczonych na Stronie wszelkich ostrzeżeń lub instrukcji. Zgadzasz się, że uzyskując dostęp do Strony lub jakiejkolwiek Treści lub korzystając z nich, będziesz działać zgodnie z prawem, ustalonymi zwyczajami i w dobrej wierze. Nie można wprowadzać zmian ani modyfikacji strony, w jej treściach ani usługach, które mogą pojawić się na stronie, jak również w jakikolwiek sposób naruszać spójności bądź funkcjonowania strony. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków, w przypadku zawinionego naruszenia jakichkolwiek obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego naruszenia straty i szkody wyrządzone nam, podmiotom powiązanym, partnerom i licencjodawcom.

8. Twoje konto

1. Z zastrzeżeniem ograniczeń wiekowych przedstawionych powyżej, użytkownik może przeglądać i korzystać z wielu funkcji strony bez rejestracji, w tym dokonywać zakupów, jednak aby uzyskać dostęp do niektórych części strony i korzystać z nich, konieczne może być zarejestrowanie konta w naszej witrynie. W celu utworzenia konta konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz wypełnienie stosownego formularza on-line oraz utworzenie hasła, jak również potwierdzenie zapoznania się i akceptacja niniejszych Warunków oraz zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza, użytkownik otrzyma na wskazany adres e-mail potwierdzenie dokonania rejestracji i aktywacji Konta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polegająca na prowadzeniu konta na zasadach określonych w Warunkach zostaje zawarta w momencie potwierdzenia przez klienta dokonania rejestracji.

2. Login i hasło mają charakter poufny. Użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta, nazwy użytkownika i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera. Jeśli doszło do nieuprawnionego użycia hasła lub konta użytkownika, należy nas o tym niezwłocznie powiadomić. W przypadku braku zawiadomienia nas o nieautoryzowanym wykorzystaniu konta lub naruszeniu zasad bezpieczeństwa, nie ponosimy odpowiedzialności za nieautoryzowane użycie konta przez osobę nieuprawnioną. Nie ponosimy również odpowiedzialności za szkody wynikające z faktu kradzieży lub utraty loginu lub hasła do konta, chyba że odpowiadamy za działania lub zaniechania osoby trzeciej, na podstawie i w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów prawa. Użytkownik jest odpowiedzialny za podawanie i utrzymywanie aktualnych, kompletnych, dokładnych i zgodnych z prawdą informacji na swoim koncie. Użytkownik zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na jego koncie, pod nazwą użytkownika (loginem) i/lub hasłem, lub za niezachowanie wystarczającego bezpieczeństwa konta, nazwy użytkownika (loginu) i/lub hasła. W przypadku wejścia na stronę i korzystania z niej w imieniu innej osoby, użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu tej osoby oraz do przestrzegania wszystkich Warunków umieszczonych na Stronie, a w przypadku, gdy użytkownik nie jest do tego upoważniony, sam zobowiązuje się przestrzegać Warunków oraz przyjąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezprawne korzystanie ze strony lub treści.

3. Utworzenie i korzystanie z konta jest bezpłatne. Konto prowadzone jest dla użytkownika przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma dostęp do swojego konta po zalogowaniu, tj. podaniu swojego loginu oraz hasła. Użytkownik może w każdej chwili usunąć swoje konto użytkownika.

4. W uzasadnionych przypadkach, zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zablokowania i/lub usunięcia konta z ważnych powodów, którymi są:

 • naruszenie prawa przy tworzeniu lub korzystaniu z konta;
 • naruszenie praw osób trzecich, w tym dóbr osobistych;
 • naruszenie dobrych obyczajów lub zasad współżycia społecznego;
 • naruszenie postanowień Warunków;

 

5. Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany w wiadomości e-mail o zablokowaniu konta wraz z podaniem przyczyny. Zablokowanie konta zgodnie ze zdaniem powyżej oznacza jednocześnie rozwiązanie umowy z Użytkownikiem o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym. Od decyzji o zablokowaniu i usunięciu konta, Użytkownikowi przysługuje reklamacja.

9. Linki zewnętrzne

Nie ponosimy odpowiedzialności za treści umieszczone na jakichkolwiek witrynach zewnętrznych, nawet jeśli są one powiązane z naszą Stroną. Łącza są umieszczane na naszej Stronie wyłącznie dla wygody użytkowników i nie są wyrazem uznania i poparcia, naszego, naszych spółek macierzystych, zależnych, powiązanych ani partnerów, dla treści, produktów, usług lub dostawców. Wejście na witryny zewnętrzne i korzystanie z nich odbywa się na własne ryzyko użytkownika W żaden sposób nie odpowiadamy za sprawdzanie lub ocenę ofert zamieszczanych na witrynach zewnętrznych oraz nie udzielamy z tego tytułu żadnych zapewnień, jak również nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za działania, treści, produkty lub usługi prezentowane lub oferowane za pośrednictwem witryn zewnętrznych, zwłaszcza w odniesieniu do ich zasad polityki prywatności oraz regulaminów. Należy dokładnie zapoznać się z zasadami polityki prywatności oraz warunkami korzystania z odwiedzanych witryn zewnętrznych.

10. Specjalne właściwości, funkcje i wydarzenia

1. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystanie z naszej Strony było możliwe dla użytkowników sieci Internet z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych i typów urządzeń. Do korzystania z funkcjonalności Strony konieczne jest, w szczególności, spełnienie następujących wymagań:

 • dostęp do sieci Internet;
 • dowolna przeglądarka internetowa na urządzeniu z dostępem do Internetu np. Opera, Firefox, Chrome, Safari, itp. w aktualnej wersji;
 • do korzystania z niektórych funkcjonalności sklepu internetowego, np. rejestracji, czy złożenia zamówienia, niezbędne jest posiadanie konta poczty elektronicznej (e-mail).

 

2. Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w tym środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet – w celu zapewnienia bezpieczeństwa. Zwracamy jednak szczególną uwagę, że pomimo największych starań w zminimalizowaniu tych ryzyk, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi ryzykami takimi jak otrzymywanie spamu, narażenie na phishing lub inne szkodliwe i niechciane oprogramowanie.

3. Strona może oferować pewne specjalne właściwości, funkcjonalności lub wydarzenia (takie jak konkursy, loterie i inne oferty), które mogą (i) podlegać warunkom, zasadom i/lub zasadom polityki, uzupełniającym niniejsze Warunki lub odrębnym od niniejszych Warunków; oraz (ii) być oferowane przez nas lub osoby trzecie. Użytkownicy zostaną o nich poinformowani, a w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z takiej oferty, przyjmują do wiadomości, że będą podlegać dodatkowym lub odrębnym warunkom, regulaminom i/lub zasadom polityki.

11. Treści użytkownika

Częścią naszej polityki jest nieprzyjmowanie niezamówionych propozycji oraz pomysłów. Niezależnie od naszej polityki dotyczącej niezamówionych propozycji oraz pomysłów, wszelkie przekazywane nam pytania, opinie, propozycje, pomysły lub inne informacje (zwane łącznie „Materiałami”) będą traktowane jako niestanowiące wyłącznej własności użytkownika i niepoufne.

11. Treści użytkownika

Zgodnie z naszą polityką nie przyjmujemy niezamówionych sugestii i pomysłów. Niezależnie od naszej polityki dotyczącej niezamówionych sugestii i pomysłów oraz zgodnie z warunkami naszej Polityki prywatności, w przypadku transmitowania, wgrywania, publikowania, przesyłania pocztą elektroniczną, udostępniania, rozpowszechniania, powielania lub udostępniania w inny sposób sugestii, pomysłów, zapytań, informacji zwrotnych, danych, tekstu, oprogramowania, muzyki, dźwięku, fotografii, danych osobowych, takich jak nazwa użytkownika/pseudonim, grafiki, obrazów, filmów, wiadomości lub innych materiałów ("Treści Użytkownika") na stronie w jakikolwiek sposób (w tym za pośrednictwem formularza "Skontaktuj się z nami"), użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za takie treści. Użytkownik niniejszym udziela nam bezterminowej, obowiązującej na całym świecie, zbywalnej i podlegającej sublicencjonowaniu, nieodwołalnej, nieograniczonej, niewyłącznej, wolnej od opłat licencji na używanie, kopiowanie, licencjonowanie, sublicencjonowanie, adaptowanie, rozpowszechnianie, wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, reprodukowanie, transmitowanie, modyfikowanie, edytowanie i inne wykorzystywanie takich Treści Użytkownika na całym świecie, we wszystkich mediach znanych obecnie lub w przyszłości, w dowolnym celu, w tym między innymi w celu opracowywania, produkowania, dystrybucji i marketingu naszych produktów.

Użytkownik oświadcza i zapewnia, że jest właścicielem lub w inny sposób zarządza prawami do Treści Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą, e-mailem lub udostępnianie w inny sposób na Stronie Treści Użytkownika: (i) które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastliwe, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej lub w inny sposób niedopuszczalne; (ii) wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego lub powierniczego; (iii) o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd; (iv) za które użytkownik otrzymał odszkodowanie lub wynagrodzenie od osoby trzeciej lub (v) które naruszają prawa patentowe, do znaku towarowego, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa przysługujące jakiejkolwiek osobie.

Nie jesteśmy w żaden sposób odpowiedzialni za sprawdzanie ani ocenianie Treści Użytkownika i w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za Treści Użytkownika. Nie nadzorujemy treści przesyłanych lub umieszczanych na naszej stronie przez użytkowników lub inne osoby i dlatego nie gwarantujemy dokładności, integralności ani jakości treści przesyłanych lub umieszczanych na Stronie przez użytkownika lub inne osoby. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając ze Strony, może być narażony na kontakt z treściami zamieszczanymi przez innych użytkowników, które mogą być dla niego obraźliwe, nieprzyzwoite lub budzące sprzeciw. W żadnym wypadku nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za Treści Użytkownika, w tym między innymi, za błędy lub braki w tych treściach, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w wyniku korzystania z Treści Użytkownika transmitowanych, wgrywanych, publikowanych, wysyłanych pocztą elektroniczną lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem naszej strony.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że mamy prawo (ale nie obowiązek) według własnego uznania odmówić zamieszczenia lub usunąć dowolną Treść Użytkownika oraz że zastrzegamy sobie prawo do jej modyfikowania, zmieniania, ograniczania lub usuwania, jeżeli naruszają one niniejsze Warunki, przepisy prawa lub dobre obyczaje. Nie ograniczając ogólnego charakteru powyższego lub innych postanowień niniejszych Warunków, mamy prawo do usuwania wszelkich Treści Użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki lub są w inny sposób niewłaściwe, a także zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub zamknięcia kont użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki lub prawa innych osób.

Usunięcie Treści użytkownika

Jeśli chcesz usunąć niektóre z Twoich publicznych Treści Użytkownika, takie jak Twoje oceny i recenzje zamieszczone na naszej stronie lub w naszych aplikacjach mobilnych, skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając następujące informacje: imię, nazwisko, nazwę użytkownika/nick (jeśli dotyczy), adres e-mail zarejestrowany na naszej stronie i/lub w aplikacji mobilnej, powód usunięcia postu oraz datę/daty postów, które chcesz usunąć (jeśli je posiadasz). Jeśli użytkownik nie jest w stanie przekazać nam takich informacji, możemy nie być w stanie spełnić jego prośby o usunięcie treści. Na rozpatrzenie wniosku o usunięcie danych należy poczekać do 10 dni roboczych.

12. Zgłaszanie naruszenia praw autorskich

Szanujemy własność intelektualną innych osób. Jeżeli użytkownik uważa, że materiały chronione prawem autorskim zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie do wyznaczonego przez nas przedstawiciela ds. zawiadomień o naruszeniu praw autorskich wiadomości e-mail lub pisemnego zawiadomienia zawierającego następujące informacje: (i) dane umożliwiające identyfikację utworu (utworów) chronionego prawem autorskim, które zdaniem użytkownika zostało naruszone oraz potwierdzenie, że użytkownikowi przysługują prawa autorskie lub jest upoważniony do działania w imieniu osoby, której przysługują prawa autorskie; (ii) opis materiału, który zdaniem użytkownika narusza prawo, oraz informacje na temat lokalizacji tego materiału na Stronie; (iii) adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika.

Z naszym wyznaczonym przedstawicielem do spraw powiadomień o naruszeniu praw autorskich można skontaktować się pod adresem:

Copyright Agent c/o Legal Department
The Estée Lauder Companies Inc.
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
Telefon: 212-277-2322
Fax: 212-277-2355

Uwaga: powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do powiadamiania firmy Estee Lauder o ewentualnym naruszeniu praw autorskich. Na wszystkie inne zapytania nie otrzymają Państwo odpowiedzi w ramach tego procesu i powinny być one kierowane do naszego działu obsługi klienta za pośrednictwem numeru telefonu +48 221-042-337.

13. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji; Ograniczenie odpowiedzialności

Strona, jej zawartość i usługi są prezentowane „w stanie, w jakim się znajdują”. Ani my, ani nasze spółki macierzyste, zależne, powiązane, partnerzy lub licencjodawcy nie składamy żadnych oświadczeń, ani nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do niniejszych warunków, strony internetowej lub jakiejkolwiek jej zawartości.

Użytkownik zgadza się, że w najszerszym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, ani my, ani nasze spółki macierzyste, zależne, powiązane, partnerzy czy licencjodawcy nie będą ponosić odpowiedzialności (umownej, deliktowej [w tym z tytułu zaniedbania] lub innej) w żadnych okolicznościach za jakiekolwiek (i) przerwy w prowadzeniu działalności; (ii) opóźnienia w dostępie lub przerwy w dostępie do Strony; (iii) niedostarczenie, utratę, kradzież, błędne dostarczenie, uszkodzenie, zniszczenie lub inne modyfikacje danych; (iv) straty lub szkody wszelkiego rodzaju poniesione w wyniku kontaktów z witryną lub obecności na niej linków zewnętrznych; (v) wirusy komputerowe, awarie systemu lub nieprawidłowe działanie, które mogą wystąpić w związku z korzystaniem ze Strony, w tym podczas korzystania z łączy prowadzących do lub ze stron zewnętrznych; (vi) wszelkie nieścisłości lub pominięcia w treści; lub (vii) zdarzenia pozostające poza naszą kontrolą. Nie składamy żadnych oświadczeń ani nie udzielamy żadnych zapewnień, że wady lub błędy zostaną naprawione.

Ponadto w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo, ani my, ani nasze spółki macierzyste, zależne, powiązane, partnerzy czy licencjodawcy nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek pośrednie lub wtórne szkody jakiegokolwiek rodzaju (w tym utratę zysków) związane ze Stroną lub korzystaniem z niej przez użytkownika, a w żadnym wypadku nasza maksymalna łączna odpowiedzialność nie przekroczy stu euro (100,00 EUR) lub równowartości tej kwoty w walucie lokalnej.

W przypadku sporu z nami lub niezadowolenia ze Strony internetowej, zaprzestanie korzystania ze Strony jest jedynym środkiem zaradczym i nie ponosimy wobec użytkownika żadnych innych zobowiązań, powinności ani odpowiedzialności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

14. Odszkodowania

W zakresie dozwolonym przez prawo, użytkownik zgadza się chronić, zwalniać z odpowiedzialności i zabezpieczać nas, nasze spółki macierzyste, zależne, powiązane, partnerów, licencjodawców, członków zarządu, dyrektorów, pracowników i agentów ("Strony zabezpieczone") przed wszelkimi stratami, szkodami lub kosztami, w tym uzasadnionymi honorariami adwokackimi, wynikającymi z roszczeń, działań lub żądań osób trzecich dotyczących (i) korzystania przez użytkownika ze stron lub ich zawartości z naruszeniem prawa, zasad, przepisów lub niniejszych Warunków, lub (ii) jakiejkolwiek części treści użytkownika. Użytkownik zgadza się również zwolnić Strony zwolnione z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat, szkód i kosztów, w tym uzasadnionych kosztów obsługi prawnej, wynikających z korzystania przez użytkownika z robotów, pająków, robotów indeksujących lub podobnych narzędzi do gromadzenia i pozyskiwania danych, a także z wszelkich innych działań podejmowanych przez użytkownika, które stanowią nieuzasadnione obciążenie naszej infrastruktury.

15. Spory

Wszelkie spory wynikające z interpretacji, ważności i/lub wykonania niniejszych Warunków podlegają bezwzględnie obowiązującej jurysdykcji sądu właściwego dla miejsca zamieszkania lub siedziby użytkownika, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej. Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa w kraju, w którym mieści się właściwy sąd, i powinny być interpretowane zgodnie z tymi przepisami.

Zgodnie z Rozporządzeniem UE nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich, jeśli jesteś mieszkańcem UE, możesz, według własnego uznania, kierować spory za pośrednictwem platformy internetowej Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Ponadto klienci z UE, którzy złożyli zamówienie mają prawo (ale nie obowiązek) do bezpłatnego przekazania sporów związanych ze sprzedażą produktów następującemu podmiotowi zajmującemu się alternatywnym rozstrzyganiem sporów (więcej szczegółów w naszych Warunkach Sprzedaży):

 

Państwo

Obowiązujące przepisy

Podmiot zajmujący się alternatywnymi metodami rozwiązywania sporów

Polska

Przepisy prawa polskiego

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3 
Warszawa, 00-015 
Polska
Adres e-mail: ih_warszawa@wiih.org.pl
Strona www: http://wiih.org.pl/
Telefon: 22 826 18 30
Polska Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów
pl. Powstańców Warszawy 1
00-950 Warszawa
Adres e-mail: uokik@uokik.gov.pl
Strona www: https://uokik.gov.pl/
Telefon: 22 55 60 800
16. Zgoda na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną poprzez publikację za pośrednictwem strony internetowej lub poczty elektronicznej

Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od nas drogą elektroniczną, w tym w szczególności za pośrednictwem wiadomości e-mail lub umieścimy takie informacje na Stronie - wszelkich warunków korzystania, zawiadomień, informacji oraz innej korespondencji (zwanych łącznie „Powiadomieniami”), do których odnoszą się niniejsze Warunki. Użytkownik zgadza się, że wszystkie Powiadomienia przekazywane przez nas drogą elektroniczną spełniają wszelkie wymogi prawne. W celu wycofania zgody na otrzymywanie Powiadomień drogą elektroniczną należy zawiadomić nas o wycofaniu zgody, najprościej - kontaktując się z nami pod numerem telefonu +48 221 042 337 lub zaprzestać korzystania z naszej Strony. W takim przypadku wszelkie prawa przyznane użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym w szczególności w punkcie 6 niniejszych Warunków, wygasają automatycznie. Nie jesteśmy niestety w stanie zapewnić użytkownikom wszystkich korzyści, które oferuje Strona, bez ich zgody na otrzymywanie powiadomień drogą elektroniczną.

Należy pamiętać, że zgoda na otrzymywanie Powiadomień jest całkowicie odrębna od wszelkich wyborów, jakich użytkownik może dokonać w odniesieniu do otrzymywania informacji marketingowych. Opcje użytkownika dotyczące otrzymywania informacji marketingowych są określone w naszej Polityce prywatności

17. Postanowienia ogólne

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że niniejsze Warunki stanowią kompletną i wyłączną umowę między użytkownikiem, a nami dotyczącą korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej oraz zastępują i regulują wszelkie wcześniejsze propozycje, umowy i inne formy komunikacji.

Zastrzegamy sobie prawo, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronie i powiadomienie o takiej zmianie. Wszelkie zmiany wchodzą w życie w terminie 14 dni od dnia poinformowania o ich zmianie. Data wejścia w życie aktualnej wersji Warunków znajduje się w górnej części tej strony. Dalsze korzystanie ze strony oznacza wyrażenie zgody na wszelkie zmienione Warunki. W zakresie dozwolonym przez prawo, zastrzegamy sobie prawo do wypowiedzenia, za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego, jakiegokolwiek prawa wynikającego z niniejszych Warunków. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zastosowania się do wszelkich wypowiedzeń lub innych zawiadomień, w tym, w stosownych przypadkach, do zaprzestania korzystania z naszej strony internetowej. Ponadto zastrzegamy sobie prawo, zgodnie z obowiązującym prawem, do modyfikowania lub zawieszenia, czasowo lub na stałe, działania Strony (lub jej części), za wcześniejszym powiadomieniem lub bez niego. Użytkownik może złożyć reklamację w dowolnej formie kontaktując się z nami pod numerem telefonu +48 221-042-337.

Żaden z zapisów niniejszych Warunków nie może być rozumiany jako ustanawiający stosunek agencyjny, partnerski lub inną formę wspólnej działalności pomiędzy użytkownikiem a nami. Zaniechanie przez nas żądania od użytkownika wykonania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy nie wpływa na nasze pełne prawo do żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym terminie, a także nie może być rozumiane jako za zrzeczenie się samego prawa do żądania usunięcia naruszenia. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niewykonalne lub nieważne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub postanowienie uznane zostanie za takie na mocy orzeczenia odpowiedniego sądu lub sądu polubownego, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność całości Warunków, a niniejsze Warunki zostaną odpowiednio zmodyfikowane, tak aby odzwierciedlały one w możliwie najszerszym stopniu pierwotny zamiar stron. Nagłówki sekcji w Warunkach służą wyłącznie wygodzie i nie powinny być stosowane przy ich interpretacji.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48 221-042-337

Copyright ©Estee Lauder Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone na całym świecie

 

Top