Data wejścia w życie: 09.04.2015 r.

REGULAMIN STRONY

Witamy na stronie EsteeLauder Poland („Strona”).

EsteeLauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000019698, NIP: PL 5260011173, REGON: 010128910, kapitał zakładowy (w pełni opłacony): 5.979.501,13 zł (dalej zwana „EsteeLauderPoland”), zapewnia zawartość oraz usługi dostępne na Stronie zgodnie z poniższymi warunkami, naszymi Zasadami polityki prywatności oraz innymi warunkami i zasadami polityki, które można znaleźć na naszej Stronie, a które dotyczą określonych funkcji, właściwości lub promocji, jak również obsługi klienta; wszystkie one stanowią część niniejszych warunków (zwanych łącznie „Warunkami”). Odwiedzając lub korzystając z naszej Strony użytkownik potwierdza zapoznanie się, zrozumienie i akceptację, bez wyjątków i zastrzeżeń, niniejszych Warunków oraz fakt, że jest nimi związany.

1. Prywatność

Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką prywatności, co pozwoli na lepsze zrozumienie naszych praktyk w zakresie kwestii ochrony prywatności.

2. Produkty i usługi oferowane za pośrednictwem niniejszej Strony

Za pośrednictwem Strony świadczymy następujące usługi:


a) podajemy informacje o produktach oferowanych przez EsteeLauder (Poland) Sp. z o.o. na Stronie;
b) prowadzimy bieżącą obsługę i utrzymanie konta oraz umożliwiamy użytkownikom założenie nowego konta;
c) umożliwiamy składanie zamówień na produkty za pośrednictwem konta użytkownika;
d) sprzedajmy produkty określone na Stronie;
e) umożliwiamy naszym klientom otrzymywanie informacji handlowych oraz je udostępniamy;
f) umożliwiamy naszym klientom otrzymywanie newslettera.

Produkty i usługi dostępne na Stronie oraz wszelkie próbki dostarczane przez nas przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego.


Korzystanie ze Strony, korzystanie z usług świadczonych za jej pośrednictwem oraz kupowanie produktów poprzez Stronę wymaga zastosowania sprawnych technicznie urządzeń umożliwiających połączenie z Internetem, dostępu do sieci Internet oraz spełnienia następujących minimalnych warunków technicznych przez system komputerowy stosowany przez klienta:
a) dowolna przeglądarka internetowa na urządzeniu z dostępem do Internetu np. Opera, Firefox, Chrome, itp.;
b) strona internetowa jest zoptymalizowana pod względem rozdzielczości ekranu urządzenia;
c) włączona obsługa protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL (lub TLS); niektóre funkcje Strony internetowej mogą również wymagać włączonej obsługi cookies, JavaScript lub Flash;
d) w niektórych przypadkach może być wymagane także wykorzystanie protokołu HTTPS;
e) minimalna rozdzielczość: 1280 x 800, zalecana rozdzielczość: 1280 x 800.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany technicznego sposobu świadczenia usług drogą elektroniczną – jednakże zmiany takie nie będą mieć wpływu na prawa i obowiązki użytkowników ani negatywnego wpływu na jakość świadczonych przez nas usług.

Zwracamy szczególną uwagę, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z pewnymi ryzykami. Przykładowo chodzi o następujące zagrożenia: możliwość otrzymywania spamu, możliwość narażenia na szkodliwe i niechciane oprogramowanie spyware, malware (w tym: wabbit, trojan, backdoor, exploit, rootkit, keylogger, dialer, hoax), wirusy, możliwość narażenia na tzw. cracking i phishing (pozyskiwanie poufnych informacji) oraz tzw. sniffing (przechwytywanie poufnych informacji), zagrożenia związane z tzw. piractwem, możliwość narażenia na nielegalne oprogramowanie, narażenie na czynności tzw. kryptoanalizy. Nieustannie podejmujemy działania mające na celu zminimalizowanie tych ryzyk dla Państwa. Stosujemy zabezpieczenia serwerów, połączeń i Strony internetowej – niemniej jednak, nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie tych ryzyk. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia.

3. Zasady polityki i procedury związane z zakupem produktów

Aby zapoznać się zasadami polityki i procedurami mającymi zastosowanie do zamówień składanych za pośrednictwem tej Strony (jak np. realizacja zamówienia, wysyłka i obsługa, procedura zwrotów i wymiany), należy kliknąć na ten link.

4. Własność intelektualna

Wszystkie informacje i treści dostępne na Stronie, a także jej „wygląd graficzny”, w tym w szczególności znaki towarowe, logo, znaki usługowe, teksty, grafika, ikony przycisków, obrazy, klipy dźwiękowe, kompilacje danych i oprogramowania oraz ich kompilacja i organizacja (zwane łącznie „Treściami”) stanowią własność EsteeLauderPoland, jej podmiotów powiązanych, partnerów i licencjodawców oraz są chronione przez prawo polskie, amerykańskie, jak również międzynarodowe, w tym przepisy prawa autorskiego i znaków towarowych.

5. Ograniczone licencje

Udzielamy ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji w zakresie dostępu i korzystania ze Strony do użytku osobistego. Niniejsza ograniczona licencja nie obejmuje prawa do: (a) kadrowania lub stosowania technik kadrowania w celu załączenia Strony lub jej części, (b) ponownej publikacji, redystrybucji, przesyłania, sprzedaży, licencjonowania lub pobierania Strony i/lub Treści (za wyjątkiem buforowania lub dla celów korzystania ze Strony), (c) używania Strony i/lub Treści w sposób inny niż do użytku osobistego, (d) modyfikowania, odtwarzania kodu źródłowego lub tworzenia utworów pochodnych bazujących na Stronie i/lub Treściach, (e) gromadzenia informacji o koncie na rzecz użytkownika lub na rzecz osób trzecich, (f) używania meta-tagów lub innych „ukrytych tekstów” korzystających z Treści, lub (g) używania robotów, pająków, pełzaczy lub podobnych narzędzi służących do gromadzenia lub zdobywania informacji, jak również podejmowania innych działań, które mogą powodować nieuzasadnione obciążenia naszej infrastruktury informatycznej. Użytkownicy są zobowiązani zachować bez żadnej modyfikacji wszelkie znajdujące się na Stronie lub do niej dołączone powiadomienia o prawach własności intelektualnej.

Udzielamy również ograniczonej, odwoływalnej i niewyłącznej licencji na tworzenie hiperlinków do strony głównej (homepage) naszej Strony wyłącznie dla użytku osobistego, niekomercyjnego. Strona internetowa zawierająca link do naszej Strony: (i) może łączyć się z naszą Stroną, ale nie może powielać jej i/lub Treści, (ii) nie może implikować udzielenia przez nas autoryzacji danej strony bądź oferowanych za jej pośrednictwem usług i produktów, (iii) nie może zawierać nieprawdziwych informacji o relacjach z nami, (iv) nie może zawierać treści, które mogłyby być uznane za niesmaczne, obsceniczne, obraźliwe, kontrowersyjne, nielegalne lub niewłaściwe dla określonych grup wiekowych, (v) nie może przedstawiać nas ani naszych produktów lub usług w sposób nieprawdziwy, mylący, uwłaczający lub w inny obraźliwy lub budzący sprzeciw sposób ani łączyć nas z niepożądanymi produktami, usługami lub opiniami; oraz (vi) nie może zawierać linka do innej części Strony niż jej strona główna (homepage). Wedle naszego wyłącznego uznania, możemy domagać się usunięcia linków do Strony i z chwilą otrzymania takiego żądania, należy niezwłocznie je usunąć oraz zaprzestać ich umieszczania do czasu uzyskania od nas osobnej, wyraźnej zgody na piśmie na ponowne zamieszczenie linków.

Każde nieuprawnione użycie Strony i/lub Treści automatycznie powoduje wygaśnięcie ograniczonych licencji określonych w punkcie 5, bez uszczerbku dla innych środków prawnych przewidzianych na mocy obowiązujących przepisów prawa lub niniejszych Warunków.

6. Obowiązki użytkownika

Mając dostęp do Strony lub z niej korzystając, należy przestrzegać niniejszych Warunków oraz zamieszczonych na Stronie specjalnych ostrzeżeń i instrukcji dotyczących dostępu i użytkowania. Należy zawsze działać zgodnie z przepisami prawa, ustalonymi zwyczajami, a także w dobrej wierze. Nie można wprowadzać zmian ani modyfikacji Strony, Treści ani usług, które mogą pojawić się na Stronie, jak również w jakikolwiek sposób naruszać spójności bądź funkcjonowania Strony. Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszych Warunków, w przypadku zawinionego naruszenia jakichkolwiek obowiązków określonych w niniejszych Warunkach, użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego naruszenia straty i szkody wyrządzone MAC Poland, podmiotom powiązanym, partnerom i licencjodawcom.

7. Konto użytkownika

Możesz zarejestrować się na naszej Stronie, jeśli ukończyłeś osiemnaście (18) lat. Aby dokonać zakupu produktów prezentowanych na Stronie, należy zarejestrować się i utworzyć swoje konto. Nie rejestruj się, jeśli nie ukończyłeś 18-ego roku życia. Jeśli ukończyłeś osiemnasty (18) rok życia i zarejestrowałeś się, otrzymasz adres e-mail/nazwę użytkownika oraz hasło do swojego konta.

Użytkownik odpowiada za utrzymywanie konta, nazwy użytkownika i hasła w poufności, jak również za ograniczenie dostępu do komputera. Użytkownik odpowiada za podanie ważnych, pełnych, prawidłowych i zgodnych z prawdą danych. W przypadku podania nam w procesie rejestracji nieprawidłowych lub wprowadzających w błąd danych, nie będziemy w stanie świadczyć pewnych lub wszystkich usług na rzecz użytkownika. Informujemy, że stosujemy standardowe procedury walidacji danych pozwalające nam upewnić się, że dane takie jak numer telefonu, kod pocztowy, adres oraz wszystkie inne dane przekazane przez użytkownika, są zgodne ze strukturą zapisu takich danych stosowaną w Polsce. Ma to na celu upewnienie się, że dane przekazane przez użytkownika mogą być należycie wykorzystane do realizacji zamówienia złożonego przez użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się ponosić odpowiedzialność za wszystkie działania prowadzone na jego koncie, pod nazwą użytkownika i/lub hasłem, wynikające z zawinionego działania lub zaniedbania użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się przekazywać wyłącznie dane ważne, pełne, prawidłowe i zgodne z prawdą. W przypadku wejścia na Stronę i korzystania z niej w imieniu innej osoby, użytkownik oświadcza, że jest upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu tej osoby do przestrzegania wszystkich Warunków umieszczonych na Stronie, a w przypadku, gdy użytkownik nie jest do tego upoważniony, sam zobowiązuje się przestrzegać Warunków oraz przyjąć odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezprawne korzystanie ze Strony lub Treści w wyniku takiego wejścia na Stronę lub korzystania z niej.

Konto użytkownika zostanie aktywowane po wypełnieniu i przesłaniu formularza rejestracyjnego umieszczonego na Stronie. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta w momencie zakończenia procesu rejestracji użytkownika zgodnie z instrukcjami umieszczonymi na Stronie. Na potwierdzenie zawarcia umowy użytkownik otrzyma e-mail z odpowiednią informacją.

Konto użytkownika będzie zawierać dane klienta oraz informacje o zamówieniach. Użytkownik ma dostęp do swojego konta po zalogowaniu tj. wpisaniu nazwy użytkownika i hasła.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług i/lub usunięcia konta bez wcześniejszego zawiadomienia użytkownika w przypadku naruszenia niniejszych Warunków.

8. Linki zewnętrzne

Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość stron internetowych powiązanych z naszą Stroną (bez względu na kierunek tego powiązania). Linki na Stronie umieszczono wyłącznie dla wygody i nie stanowią z naszej strony, jak również ze strony naszych podmiotów powiązanych lub partnerów, żadnych zapewnień co do zawartości tych stron internetowych, produktów i usług oferowanych za ich pośrednictwem oraz podmiotów je prowadzących. Wejście na strony internetowe powiązane z naszą Stroną odbywa się na własne ryzyko użytkownika. W żaden sposób nie odpowiadamy za sprawdzanie lub ocenę ofert zamieszczanych na tych stronach internetowych oraz nie udzielamy z tego tytułu żadnych zapewnień, jak również nie przyjmujemy na siebie odpowiedzialności za działania, treści, produkty lub usługi prezentowane lub oferowane za pośrednictwem tychże stron internetowych, w tym w szczególności ich zasady polityki prywatności oraz regulaminy. Należy dokładnie zapoznać się z zasadami polityki prywatności oraz warunkami korzystania z tychże stron internetowych oraz innych odwiedzanych stron.

9. Specjalne właściwości, funkcjonalności i wydarzenia

Strona może oferować pewne specjalne właściwości, funkcjonalności lub wydarzenia (takie jak konkursy, loterie i inne oferty), które mogą (a) podlegać warunkom, zasadom i/lub zasadom polityki, uzupełniającym niniejsze Warunki lub odrębnym od niniejszych Warunków; oraz (b) być oferowane przez nas lub osoby trzecie. Użytkownicy zostaną o nich poinformowani, a w przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z tych ofert, przyjmują do wiadomości, że będą podlegać tym dodatkowym lub niezależnym warunkom, zasadom i/lub zasadom polityki.

10. Przekazywanie materiałów

Częścią naszej polityki jest nieprzyjmowanie niezamówionych propozycji oraz pomysłów. Niezależnie od naszej polityki dotyczącej niezamówionych propozycji oraz pomysłów, wszelkie przekazywane nam pytania, opinie, propozycje, pomysły lub inne informacje (zwane łącznie „Materiałami”) będą traktowane jako niestanowiące wyłącznej własności użytkownika i niepoufne.

11. Treści użytkownika

W przypadku przekazywania, przesyłania, wysyłania pocztą lub mailem lub udostępniania w inny sposób na Stronie danych, tekstów, oprogramowania, muzyki, dźwięku, fotografii, grafiki, obrazów, plików wideo, wiadomości lub innych materiałów (dalej zwanych „Treściami użytkownika”), użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za te Treści. Takie Treści użytkownika stanowią Materiały zdefiniowane w punkcie 10 powyżej. Oznacza to, że nie my lecz osoby trzecie ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie Treści użytkownika, które zamieszczają na Stronie. Użytkownik zobowiązuje się nie angażować ani nie pomagać bądź zachęcać innych do angażowania się w przekazywanie, przesyłanie, wysyłanie pocztą lub mailem lub udostępnianie w inny sposób na Stronie Treści użytkownika: (a) które są niezgodne z prawem, szkodliwe, zawierają groźby, są obraźliwe, napastujące, niedozwolone, szkalujące, wulgarne, obsceniczne, pornograficzne, oszczercze, godzące w prywatność innych osób, nawołujące do nienawiści, w tym rasowej lub etnicznej, lub w inny sposób niedopuszczalne; (b) wobec których użytkownikowi nie przysługuje prawo do ich udostępniania, zgodnie z przepisami prawa lub na podstawie stosunku umownego lub powierniczego; (c) o których użytkownik wie, że są nieprawdziwe, nieprawidłowe lub wprowadzające w błąd; (d) za które użytkownik otrzymał odszkodowanie lub wynagrodzenie od osoby trzeciej; lub (e) które naruszają prawa patentowe, do znaku towarowego, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa przysługujące jakiejkolwiek osobie. Ponadto, użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie świadomie przekazywać, przesyłać, wysyłać pocztą lub mailem lub w inny sposób udostępniać wirusów komputerowych, niezamawianych ani nieautoryzowanych reklam, ofert lub materiałów promocyjnych, w tym listów-łańcuszków, masowej korespondencji lub innej formy „spamu”. Ponadto użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie: (i) podawać się za jakąkolwiek inną osobę lub podmiot lub nieprawdziwie twierdzić lub składać fałszywe oświadczenia na temat powiązań z inną osobą lub podmiotem; (ii) prześladować lub w jakikolwiek inny sposób dręczyć, w tym wspierać dręczenie innych osób, podstępnie zmuszać inne osoby do zrobienia czegoś lub w jakikolwiek sposób krzywdzić osoby trzecie, w tym nieletnich; (iii) fałszować nagłówków lub w jakikolwiek inny sposób manipulować identyfikatorami w celu ukrycia źródeł Treści użytkownika; (iv) naruszać, w sposób celowy lub niecelowy, mających zastosowanie lokalnych, stanowych, krajowych, lub międzynarodowych przepisów prawa; lub (v) gromadzić ani przechowywać danych osobowych innych użytkowników.

Nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy Treści użytkownika przekazywanych lub zamieszczanych na Stronie i w związku z tym nie gwarantujemy prawidłowości, integralności ani jakości Treści użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że korzystając ze Strony może natrafić na Treści użytkownika, które są obraźliwe, nieprzyzwoite lub nie do przyjęcia. W żadnym przypadku nie ponosimy odpowiedzialności za Treści użytkownika, w tym w szczególności za błędy lub przeoczenia w Treściach użytkownika ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione przez użytkownika w związku z korzystaniem z Treści użytkownika przekazanych, przesłanych, wysłanych pocztą lub mailem lub udostępnionych w inny sposób poprzez Stronę, jednakże użytkownik może poinformować nas o bezprawnym charakterze Treści użytkownika, a w przypadku, gdy informacje te okażą się wiarygodne – zablokujemy dostęp do tych Treści użytkownika.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przysługuje nam prawo (ale nie obowiązek) do usunięcia Treści użytkownika, które naruszają niniejsze Warunki lub są bezprawne, jak również zastrzegamy sobie prawo do odmowy obsługi i/lub zamknięcia konta, bez wcześniejszego powiadomienia, w przypadku użytkowników, którzy naruszają niniejsze Warunki lub prawa innych osób.

12. Zgłaszanie naruszenia praw autorskich oraz reklamacje

Szanujemy własność intelektualną innych osób. W przypadku, gdy użytkownik uważa, że materiały chronione prawem autorskim zostały skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie maila lub pisemnego zawiadomienia na podane poniżej adresy do zgłaszania naruszeń i reklamacji; prosimy o podanie nam: (i) danych umożliwiających identyfikację utworu (utworów) chronionego prawem autorskim, który zdaniem użytkownika został naruszony oraz potwierdzenie, że użytkownikowi przysługują prawa autorskie lub jest upoważniony do działania w imieniu osoby, której przysługują prawa autorskie; (ii) opisu materiału, który zdaniem użytkownika narusza prawa oraz informacji na temat lokalizacji tego materiału na Stronie; (iii) adresu, numeru telefonu oraz adresu e-mail użytkownika.

Inne reklamacje lub kwestie dotyczące Strony powinny być zgłaszane w terminie 14 dni od powzięcia wiedzy o wadliwym działaniu Strony lub wystąpieniu kwestii, których dotyczy zgłoszenie użytkownika. Reklamacje można przesyłać na następujący adres: EsteeLauder (Poland) Sp. z o.o.; ul. Postępu 21B; 02-676 Warszawa lub na następujący adres e-mail: info@esteelauder.pl. W reklamacji prosimy podać co najmniej: swoje imię i nazwisko, adres korespondencyjny lub inne dane kontaktowe oraz opis problemu, który Państwo napotkaliście oraz Państwa żądania z tym związane. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni, a o jej wynikach niezwłocznie powiadomimy na podane przez użytkownika dane kontaktowe. Reklamacje dotyczące dostarczonych produktów należy składać zgodnie z Warunkami sprzedaży dostępnymi na Stronie.

13. Oświadczenia i zapewnienia; ograniczenie odpowiedzialności

Zgadzasz się, że niniejsze Zasady i warunki oraz wszystkie informacje i oświadczenia prawne umieszczone na Stronie ustanawiają kompletną i wyłączną umowę pomiędzy nami odnośnie użytkowania Strony i wspierają oraz regulują wszystkie wcześniejsze propozycje, umowy i oświadczenia.

STRONA JEST PREZENTOWANA „W TAKIM STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJE”. NIE SKŁADAMY ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI ZAPEWNIEŃ JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU, WYRAŹNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W ZWIĄZKU Z NINIEJSZYMI WARUNKAMI LUB ZE STRONĄ, W TYM W SZCZEGÓLNOŚCI GWARANCJI CO DO WARTOŚCI HANDLOWEJ, BRAKU NARUSZENIA LUB GWARANCJI PRZYDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU, ZA WYJĄTKIEM ZAKRESU, W JAKIM TAKIE OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA NIE MOGĄ ZOSTAĆ W SPOSÓB ZGODNY Z PRAWEM WYŁĄCZONE.

W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY PRAWA ZAKRESIE, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI (UMOWNEJ LUB DELIKTOWEJ (W TYM Z TYTUŁU ZANIEDBANIA) LUB INNEJ), W ŻADNYM PRZYPADKU Z TYTUŁU (a) PRZERWY W PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ; (b) OPÓŹNIEŃ W DOSTĘPIE LUB PRZERW W DOSTĘPIE DO STRONY; (c) NIEDOSTARCZENIA DANYCH, NIEPRAWIDŁOWEGO ICH DOSTARCZENIA, USZKODZENIA, ZNISZCZENIA LUB INNEJ MODYFIKACJI DANYCH; (d) JAKICHKOLWIEK STRAT LUB SZKÓD PONIESIONYCH W WYNIKU KORZYSTANIA Z ZEWNĘTRZNYCH LINKÓW ZAMIESZCZONYCH NA STRONIE LUB ICH OBECNOŚCI; (e) WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, BŁĘDÓW LUB AWARII SYSTEMU, KTÓRE MOGŁY WYSTĄPIĆ W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY, W TYM W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z HYPERLINKÓW DO LUB OD STRON ZEWNĘTRZNYCH; (f) WSZELKICH NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB BRAKÓW W TREŚCI; LUB (g) ZDARZEŃ, NA KTÓRE W SPOSÓB UZASADNIONY NIE MAMY WPŁYWU.

PONADTO, W NAJSZERSZYM DOPUSZCZALNYM PRZEZ PRZEPISY PRAWA ZAKRESIE, NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU (W TYM UTRACONE ZYSKI) ZWIĄZANE ZE STRONĄ LUB KORZYSTANIEM Z NIEJ, BEZ WZGLĘDU NA FORMĘ DZIAŁANIA, CZY Z TYTUŁU UMOWY, DELIKTU (W TYM ZANIEDBANIA) LUB W INNY SPOSÓB, NAWET WÓWCZAS, GDY ZOSTALIŚMY POWIADOMIENI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD.

14. Zwolnienie z odpowiedzialności

Użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia nas z odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek straty, szkody lub kosztów, w tym uzasadnionych kosztów zastępstwa procesowego, wynikających z roszczeń, pozwów lub żądań osób trzecich z tytułu bezprawnego i zawinionego korzystania ze Strony lub naruszenia niniejszych Warunków. Ponadto użytkownik zobowiązuje się do zwolnienia nas z odpowiedzialności z tytułu jakiejkolwiek straty, szkody lub kosztów, w tym uzasadnionych kosztów zastępstwa procesowego, wynikających z zawinionego korzystania przez użytkownika z robotów, pająków, pełzaczy lub podobnych narzędzi służących do gromadzenia i zdobywania informacji.

15. Rozstrzyganie sporów

W związku ze sporami dotyczącymi Strony, wszystkie prawa i obowiązki, jak również wszystkie działania określone w niniejszych Warunkach podlegają przepisom prawa polskiego. W zakresie, w jakim nasze prawa własności intelektualnej lub prawa własności intelektualnej naszych podmiotów powiązanych, partnerów lub licencjodawców zostaną naruszone przez użytkownika lub wystąpi zagrożenie ich naruszenia w jakikolwiek sposób lub mamy jakiekolwiek podstawy do złożenia powództwa, informujemy, że możemy mieć prawo domagać się zabezpieczenia roszczenia lub innych środków nakładanych przez właściwy sąd, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

16. Zgoda na otrzymywanie zawiadomień drogą elektroniczną poprzez umieszczenie ich na Stronie lub wysłanie maila

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od nas w postaci elektronicznej, w tym w szczególności za pośrednictwem maila lub poprzez umieszczenie zawiadomień na Stronie, wszelkich umów, zawiadomień, informacji oraz innej korespondencji (zwanych łącznie „Zawiadomieniami”), do których odnoszą się niniejsze Warunki. W celu wycofania zgody na otrzymywanie Zawiadomień drogą elektroniczną, należy zawiadomić nas o wycofaniu zgody wysyłając maila na adres info@esteelauder.pl i zaprzestać korzystania ze Strony. W takim przypadku, wszelkie prawa przyznane użytkownikowi zgodnie z niniejszymi Warunkami, w tym w szczególności ograniczone licencje, o których mowa w punkcie 5 niniejszych Warunków, wygasają automatycznie. Nie jesteśmy niestety w stanie zapewnić użytkownikom korzyści, jakie oferuje Strona bez ich zgody na otrzymywanie Zawiadomień drogą elektroniczną.

Zwracamy uwagę, iż zgoda na otrzymywanie Zawiadomień jest niezależna od zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Prawa użytkownika w odniesieniu do otrzymywania informacji handlowych zawarte są w naszych Zasadach polityki prywatności hyperlink do Zasad polityki prywatności.

17. Postanowienia ogólne

Z chwilą aktywacji konta użytkownika niniejsze Warunki stanowią kompletną i wyłączną treść umowy zawartej pomiędzy nami na czas nieokreślony, w zakresie korzystania ze Strony i usług świadczonych drogą elektroniczną oraz zastępują i mają zastosowanie do wszystkich wcześniejszych ofert, umów i innej korespondencji. W przypadku zamówień składanych za pośrednictwem Strony, zastosowanie mają również Warunki sprzedaży.

Użytkownik może rozwiązać niniejszą umowę w dowolnej chwili bez podania przyczyny. W celu jej rozwiązania, użytkownik powinien skontaktować się z nami na adres e-mail obslugaklienta@cs.esteelauder.pl lub telefonicznie 00800 11 24 381 – w wyniku rozwiązania umowy Państwa konto zostanie przez nas niezwłocznie usunięte.

Użytkownik może również w dowolnej chwili odstąpić od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i w tym celu skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 2 do Ustawy z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, załączonego do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Użytkownik może również złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Wypełniony formularz lub pisemne oświadczenie należy przesłać na adres EsteeLauder (Poland) Sp. z o.o., ul. Postępu 21B, 02-676 Warszawa.W przypadku odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, Państwa konto zostanie usunięte.
Odstąpienie od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną lub jej rozwiązanie (usunięcie konta) pozostaje bez wpływu na realizację umów sprzedaży zawartych uprzednio za pośrednictwem naszej Strony.

W przypadku likwidacji Strony lub zaprzestania świadczenia usług poprzez konto użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do rozwiązania niniejszej umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takim przypadku, użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej zawiadomienie z 14-dniowym wyprzedzeniem. Po upływie 14 dni od zawiadomienia, konto użytkownika zostanie przez nas usunięte.

O ewentualnych zmianach niniejszych Warunków zostaną Państwo powiadomieni na adres e-mail podany w procesie rejestracji z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na zmiany, mogą Państwo rozwiązać niniejszą umowę i/lub usunąć konto w sposób podany wyżej. Do zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie modyfikacji niniejszych Warunków znajdzie zastosowanie wersja Warunków z dnia złożenia zamówienia przez klienta.

Żadnego postanowienia niniejszych Warunków nie należy interpretować jako tworzącego stosunek agencyjny, partnerski lub inną formę wspólnego przedsięwzięcia pomiędzy użytkownikiem a nami. W przypadku, gdy zaniechamy żądania wykonania przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, pozostaje to bez wpływu na nasze pełne prawo do żądania takiego wykonania w późniejszym czasie, a zrzeczenie się przez nas naruszenia jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków nie oznacza ani nie może być uznane za zrzeczenie się samego postanowienia. W przypadku, gdy jakiekolwiek z postanowień niniejszych Warunków okaże się niewykonalne lub nieważne w świetle obowiązujących przepisów prawa lub postanowienie uznane zostanie za takie na mocy decyzji odpowiedniego sądu lub sądu polubownego, pozostaje to bez wpływu na ważność i skuteczność całości Warunków, a niniejsze Warunki zostaną odpowiednio zmodyfikowane przez organy orzekające, tak aby odzwierciedlały one w możliwie najszerszym stopniu pierwotny zamiar stron.

Wyżej określone warunki korzystania ze strony www.esteelauder.pl oraz usług świadczonych za jej pośrednictwem wchodzą w życie w dniu 09 kwietnia 2015 r. i mają zastosowanie do usług świadczonych za pośrednictwem Strony począwszy od tej daty.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków, prosimy o kontakt mailowy na adres info@esteelauder.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 00800 11 24 381.

Copyright © EstéeLauder Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Załącznik do Regulaminu Strony – Załącznik nr 2 do Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 21 B, 02-676 Warszawa. Adres do korespondencji: Estee Lauder (Poland) Sp. z o.o., ul. Poleczki 35A; 02-822 Warszawa

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data


(*)niepotrzebne skreślić
Top